Mẫu Hợp đồng thuê máy toàn đạc

Đặc điểm của hợp đồng thuê máy toàn đạc:

Hợp đồng thuê máy toàn đạc là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê máy toàn đạc có những đặc điểm sau:

Xem thêm: Bảng giá cho thuê máy toàn đạc

 • Hợp đồng thuê máy toàn đạc có thể được xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể.

Các bên nên lựa chọn hình thức văn bản để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích của mình, cũng như là chứng cứ quan trọng nếu xảy ra tranh chấp.

 • Hợp đồng thuê máy toàn đạc là một dạng hợp đồng dân sự nên các điều khoản thỏa thuận theo quy định của
 1. Bộ luật dân sự năm 2015;
 2. Các văn bản chuyên ngành khác đối với từng loại tài sản như: Luật nhà ở; Luật đất đai;…
 3. Một số văn bản pháp lý khác có liên quan.
 • Giá thuê tài sản áp dụng trong hợp đồng được các bên tự do thỏa thuận trong đó: Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.
 • Tài sản thuê phải tồn tại ở dạng vật và phải là vật không tiêu hao.
 • Tài sản thuê phải thuộc sở hữu của bên cho thuê, trừ trường hợp cho thuê lại;

Xem thêm: Dịch vụ cho thuê máy toàn đạc

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thuê máy toàn đạc

  • Thứ nhất, loại tài sản, máy móc thiết bị cho thuê không thuộc diện cấm kinh doanh, đang bị cấm thay đổi hiện trạng tài sản theo quyết định của Tòa án.
  • Thứ hai, năng lực dân sự của chủ thể hợp đồng phải phù hợp với giao dịch cho thuê tài sản, thuê máy móc thiết bị.
  • Thứ ba, đối với chủ thể là doanh nghiệp, công ty khi cho thuê máy móc, thiết bị, tài sản cố định phải tuân thủ quy định về thẩm quyền đầu tư kinh doanh phải thông qua Hội đồng thành viên, Đại hộ đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị.

Mẫu Hợp đồng thuê máy toàn đạc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___*****___

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN

   • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015.
   • Căn cứ vào như cầu của các bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… tại số …. Chúng tôi gồm có:

I. BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là bên A)

CÔNG TY TNHH TỪ 1 ĐẾN 9

Mã số thuế:

Địa chỉ: Lô 12345, khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Đại diện: Ông Trần Văn A

Chức danh: Giám đốc

II. BÊN THUÊ (sau đây gọi là bên B)

CÔNG TY TNHH NGÔI SAO TỎA SÁNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: Số 999 đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại diện: Ông Nguyễn Văn A

Chức danh: Giám đốc

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN THUÊ

Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê tài sản bao gồm:

Tài sản Đơn giá Số lượng Khác

ĐIỀU 2. THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là …

kể từ ngày …./…../…….

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 100.000.000 đồng/ 01 tháng.

(Một trăm triệu đồng Việt Nam trên một tháng)

2. Phương thức thanh toán: …

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm: …

– Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định tài sản thuê trong thời hạn thuê;

– Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường.

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Nhận đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận;

– Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê tài sản liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

+ Sử dụng tài sản không đúng mục đích thuê;

+ Làm tài sản hư hỏng nghiêm trọng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;

– Cải tạo, nâng cấp tài sản cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B;

– Được lấy lại tài sản khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Sử dụng tài sản đúng mục đích đã thoả thuận;

– Trả đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận;

– Giữ gìn tài sản, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

– Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

– Trả tài sản cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.

2. Bên B có các quyền sau đây:

– Nhận tài sản thuê theo đúng thoả thuận;

– Được cho thuê lại tài sản đang thuê, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

– Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu tài sản;

– Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà tài sản vẫn dùng để cho thuê;

– Yêu cầu bên A sửa chữa tài sản đang cho thuê trong trường hợp tài sản bị hư hỏng nặng.

– Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê tài sản nhưng phải báo cho bên A biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa tài sản khi chất lượng tài sản giảm sút nghiêm trọng;

+ Tăng giá thuê tài sản bất hợp lý;

+ Quyền sử dụng tài sản bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc thuê tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên … chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan

1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được cho thuê tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Tài sản thuê và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;

b) Tài sản thuê và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất và thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A                                                        Bên B

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0902129699 (24h/7)
Home